ALGEMENE VOORWAARDEN


GDPR – PRIVACY VERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij hebben alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Wij zullen in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. We doen steeds onze uiterste best u zo goed mogelijk te begeleiding en oplossingen aan te reiken. 

 • Wij benaderen elke klant met respect.
 • Wij staan gerant dat elke hond met eerbied zal behandeld worden.
 • Wij houden ons het recht de begeleiding stop te zetten wanneer agressief gedrag van de eigenaar tegenover de hond wordt geconstateerd
 • Voor start van het begeleidingstraject zal er in samenspraak een plan uitgewerkt worden, hiervoor wordt van het ganse gezin een engagement gevraagd.
 • Als hondencoach zullen we u een zo eerlijk mogelijke visie geven over het gedrag van de hond in combinatie met zijn omgeving.
 • CANI-COACH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet slagen van de coaching
 • Betalingen dient te gebeuren voor aanvang van de begeleiding of anders afgesproken.
 • CANI-COACH is BTW-plichtig. U ontvangt steeds een officiële factuur. Gelieve deze binnen de betalingstermijn aangegeven op de factuur over te schrijven op rekening van EXPOSERVICE BV | BE74 3930 0565 6607

 

GDPR

Als CANI-COACH hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke informatie.

 

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CANI-COACH als onderdeel van EXPOSERVICE BV  houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens beheren met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden vermeld in deze Privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zullen beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Uw nadrukkelijke toestemming vragen om de nodige data te verwerken
 • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten inzake de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 

Als CANI-COACH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

CANI-COACH

August De Boeckstraat 25 | 9120 Beveren | cani@exposervice.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Opstellen van een begeleidingsplan
 • Opvolging van de begeleiding
 • Eventuele case-bespreking met collega-coaches
 • Nieuwsbrief

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Bewaartermijn

 

CANI-COACH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze bestemd zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Uw rechten inzake uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te wettigen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

We vragen u direct contact op te nemen indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft zeker het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op vlak van privacybescherming.

 

Wijziging privacy statement

 

CANI-COACH kan zijn privacy statement wijzigen. Indien er een wijziging van toepassing is, zal het meteen aangekondigd worden op de website.

 

Winkelmandje0
Uw winkelmandje is leeg!
Verder winkelen
0